Aangenomen voorstellen december 2017

Tekenmoment Economische koepel Halderberge
19 april 2017
Schouw op de bedrijventerreinen
9 januari 2018

Het jaar 2017 is afgesloten met de goedkeuring van zeven voorstellen. De voorstellen zijn gepresenteerd door diverse partijen, bekeken en (deels) goedgekeurd door het dagelijks bestuur van de EKH. Een mooie afsluiter van het jaar met uiteenlopende initiatieven. 

De EKH heeft de volgende aanvragen aangenomen:

Revitalisering bedrijventerreinen
programmaonderdeel 3
Aanleiding: versterken van het vestigings- en ondernemingsklimaat draagt bij aan de lokale werkgelegenheid door het behoud, groei en/of de nieuwvestiging van bedrijven.
Bijdrage aan de doelstellingen van de Economische visienota: groei van de werkgelegenheid (direct en indirect inkomens- en bestedingseffect), kwaliteit bedrijventerreinen, tevredenheid ondernemers dienstverlening gemeente.
Uitvoering: in januari 2018 worden de eerste schouwmomenten bedrijventerreinen ingepland. Bekijk hier de geplande datums en locaties.

Ontwikkeling winkelgebied Oudenbosch
Programmaonderdeel 2
Aanleiding: verhogen van de aantrekkelijkheid en (verblijf)kwaliteit van de (winkel)centra per kern en het buitengebied. Kwaliteit van de ruimte en leefbaarheid op het niveau van de kern te behouden en te versterken.
Bijdrage aan de doelstellingen van de Economische visienota: verbeteren centra en buitengebied biedt kansen voor mkb/detaihandel en horeca, eigen inwoners en recreanten/ toeristen ervaren aantrekkelijkheid gebied. Toename verblijfsrecreatie en samenhangende bestedingen.
Uitvoering: in 2018 wordt gestart met een onderzoek, uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau.

Implementeren lesmateriaal ‘Jong Ondernemen’ Markland College
Programmaonderdeel 5
Aanleiding: Onze samenleving vraagt om economische zelfstandigheid. Goed leren omgaan met geld en ondernemerschap zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Daarnaast wordt van scholen gevraagd om te investeren in talentontwikkeling van hun leerlingen. Leerlingen van het vmbo lopen in leerjaar 2, 3 en 4 beroepsstages. Nu kijken ze vanuit een ander aspect naar het ondernemerschap, waar de meeste leerlingen later hun beroep van zullen maken. Uit cijfers is gebleken, dat de meeste vmbo-leerlingen later in hun eigen woonomgeving aan de slag zullen gaan. Met het ondernemen op het Markland College proberen ze leerlingen beter voor te bereiden op wat hen te wachten staat in het bedrijfsleven. Met het teachnasium bij vwo-havo is er al een koppeling met het bedrijfsleven in de vorm van opdrachten, die door de technasiasten gemaakt worden. Bij de overige afdelingen van de school proberen ze een basis te vormen voor het ondernemerschap.
Bijdrage aan de doelstellingen van de Economische visienota: het doel van de VBS is om zoveel mogelijk leerlingen via het onderwijs vertrouwd te maken met de economische aspecten in de maatschappij. Leerlingen krijgen de kans om hun talenten te ontplooien en hun ondernemendheid en ondernemerschap te vergroten.
Uitvoering: het traject is opgestart in het schooljaar 2016-2017 en wordt dit schooljaar gecontinueerd en uitgebouwd.

Schoolpleinwinkel basisschool de Klinkert
Programmaonderdeel 5
Aanleiding: basisschool De Klinkert wil een school zijn die zorgvuldig en structureel werk maakt van het bevorderen van ondernemend gedrag van haar leerlingen. Daarom profileert ze zich als een ondernemende school. Hiermee wordt bedoeld dat de kinderen niet alleen kennis opdoen van vakken zoals taal en rekenen, maar zich óók ontwikkelen tot mensen die kritisch, creatief en ondernemend in het leven staan. De focus ligt dus niet alleen op het aanleren van kennis, maar ook op het opdoen van vaardigheden. Vaardigheden waarvan De Klinkert denk dat kinderen die in de toekomst nodig hebben om te kunnen werken, leren en leven in de maatschappij.
Bijdrage aan de doelstellingen van de Economische visienota: de school zal er voor zorgen dat de nodige publiciteit wordt gegenereerd, zodat bedrijven en instellingen die dit project mogelijk maken hiervan profiteren.
Uitvoering: na de herfstvakantie wordt gestart met het ontwikkelen van het programma. Na de kerstvakantie kan worden gestart met het uitvoeren van het programma en begeleiden van de leerlingen van de Plusklas bij de realisatie van de schoolpleinwinkel. EKH ondersteunt alleen bij de inrichting van het winkeltje.

Herhaling ondernemingspeiling
Programmaonderdeel 7
Aanleiding: de eerste Ondernemerspeiling is in 2014 uitgevoerd. De ondernemerspeiling biedt ondernemers de mogelijkheid om op tal van gebieden hun mening te geven v.w.b. het ondernemings- en vestigingsklimaat binnen de gemeente. Diverse aspecten daarbinnen kennen een directe of indirecte relatie met de gemeentelijke dienstverlening (en/of het gemeentelijk beleid).
Bijdrage aan de doelstellingen van de Economische visienota: de peiling wordt periodiek herhaald om effecten van gewijzigde werkwijze en/of veranderd beleid te meten v.w.b. de tevredenheid van ondernemer.
Uitvoering: ten tijde van het opstellen van de Economische visienota is afgesproken de nieuwe peiling in 2017 te doen na het instellen van de Economische Koepel.

Online zakelijk platform OKH
Programmaonderdeel 3 & 7
Aanleiding: het opzetten van een zakelijk platform in Halderberge, waar alle bedrijven op worden vermeld, waardoor het simpeler en inzichtelijker is om B2B mogelijk te maken alsmede dat ook de consument op deze wijze veel makkelijker een bedrijf kan zoeken in de eigen (woon)plaats. Ook zal het mogelijk zijn om eventuele assets een plaats te geven op deze site zodat er onderling “uitruil” van personeel of goederen kan plaatsvinden.
Bijdrage aan de doelstellingen van de Economische visienota: versterken van een prettig vestigings- en ondernemersklimaat, ondernemersinformatie beter regionaal bundelen en overzichtelijk maken, versterken van de SEO-positie van aangesloten ondernemers, beter vindbaarheid en extra omzet, omdat de producten of diensten van de ondernemingen gemakkelijk en overzichtelijk worden aangeboden en kunnen worden gevonden door andere deelnemers van het platform, maar ook door consumenten en andere belangstellenden.
Uitvoering: start eind 2017 (basis website operationeel), vervolgens worden gegevens verzameld en verwerkt, eind 2018 gereed.

Feestverlichting Ondernemersverenigingen
De EKH heeft tot slot het deel van de feestverlichting bekostigd voor de ondernemersverenigingen in Hoeven, Oudenbosch en Oud Gastel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *